مشخصات گزارش دهنده - ثبت سرشماری
خیر    بله

خیر    بله

گزارش سرشماری

/ /


مشاهده مستقیم
استفاده از روشهای سرشماری
کد امنیتی : *

(* = فیلدهای الزامی )